ទំនាក់ទំនង ភាសា +3 80 98 880 72 88 Viber +3 80 90 98 870 72 88 Skype - sergklimenkoalleksandr ចម.ខ.ប្លង់ខឺ @ gmail.ខវក់